Regulamin zakupów


1. wdobrymsklepie.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie wdobrymsklepie.pl. Siedziba sklepu znajduje się na ul. Bohaterów Warszawy 14/2a, 11-200 Bartoszyce, NIP: 7431614609, REGON: 510727300.

2. Wszystkie produkty dostępne w wdobrymsklepie.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych wdobrymsklepie.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

4. Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Punktach Odbioru Osobistego, których wykaz wskazany jest na stronach internetowych wdobrymsklepie.pl. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w Cenniku Transportu wskazanym w wdobrymsklepie.pl w zakładce Zasady wysyłki.

5. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach wdobrymsklepie.pl, wdobrymsklepie.pl może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

6. Możliwe są następujące formy płatności:
- Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach wdobrymsklepie.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
- Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po zarezerwowaniu zamówionego produktu, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym wdobrymsklepie.pl, zamówienie jest przekazywane do magazynu wdobrymsklepie.pl w celu przygotowania wysyłki.
- Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Dotpay S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście Wydział XI Gospodarczy KRS nr 296790 (mTransfer, MultiTransfer, Przelew24BZWBK, Pekao24Przelew, BPH, Inteligo, Nordea, iPKO, ING, Raiffeisen Polbank , Millennium, BGŻ, Kredyt Bank, Citi Handlowy, Deutsche Bank, Getin Bank, Invest Bank, Meritum Bank, Eurobank, Alior Bank, Alior Sync, Crédit Agricole). Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.
- Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Dotpay S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki.
Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie Czas realizacji zamówienia w zakładce "Pomoc".

Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w Cenniku Transportu dostępnym w wdobrymsklepie.pl w zakładce Koszty i sposoby dostawy.

7. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych na wdobrymsklepie.pl, wdobrymsklepie.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nie udostępnianie określonych opcji płatności.

8. Przy każdym oferowanym towarze podany jest orientacyjny czas wysyłki zamówienia. Informuje on ile dni roboczych upływa zazwyczaj od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta do chwili przygotowania zamówionego produktu i jego wysyłki. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki mogą zostać wysłane w różnym terminie, o czym Klient informowany jest drogą poczty elektronicznej.

Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas wdobrymsklepie.pl kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić wolę realizacji zamówienia przez Klienta

Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez wdobrymsklepie.pl W przypadku płatności ratalnej - także o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej, a w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności.

W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu wdobrymsklepie.pl informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie anulowane. Więcej informacji na temat możliwości odbioru osobistego dostępny jest w wdobrymsklepie.pl pod hasłem „Odbiór osobisty” w zakładce „Pomoc”.

9. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach wdobrymsklepie.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów.
Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w wdobrymsklepie.pl pod hasłem „Reklamacja” w zakładce „Informacje”. Klient wysyła towar do magazynu wdobrymsklepie.pl na swój koszt.

10. wdobrymsklepie.pl odpowiada za niezgodność produktu z umową na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, odpowiedzialność wdobrymsklepie.pl z tytułu rękojmi, na podstawie art. art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, jest wyłączona.

11. W przypadku niezgodności produktu z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt wdobrymsklepie.pl, po wcześniejszym nadaniu numeru zamówienia.

12. Klient ma prawo żądać doprowadzenia produktu nabytego w wdobrymsklepie.pl, a niezgodnego z umową, do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli wdobrymsklepie.pl nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

13. wdobrymsklepie.pl ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia niezgodności produktu z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do wdobrymsklepie.pl Jeżeli w ciągu 14 dni wdobrymsklepie.pl nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi wdobrymsklepie.pl Warunkiem zwolnienia kupującego z odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie nadanej przesyłki zwrotnej jest wpisanie na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość", ceny zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

14. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy. Z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać, po wcześniejszym nadaniu numeru zamówienia, który można uzyskać wypełniając formularz Zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z art. 9. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru zamówienia. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki wdobrymsklepie.pl ma zwrócić zapłatę. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej do wdobrymsklepie.pl Niezwłocznie po jej otrzymaniu, wdobrymsklepie.pl dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta. Klient wysyła towar do magazynu wdobrymsklepie.pl wskazanego w art. 9, na swój koszt.

15. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w wdobrymsklepie.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres "Biura Obsługi Klienta" w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni roboczych od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez wdobrymsklepie.pl dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru zamówienia takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu wdobrymsklepie.pl wskazanego w art. 9, na swój koszt.

16. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
Więcej informacji o tym jak bezpiecznie odebrać przesyłkę znaleźć można w wdobrymsklepie.pl pod hasłem „Bezpieczeństwo dostawy” w zakładce „Pomoc”.

17. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu wdobrymsklepie.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu wdobrymsklepie.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

18. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego wdobrymsklepie.pl w związku z zakupami jest wdobrymsklepie.pl Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do Klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

19. Dodatkowo, okazjonalnie, wdobrymsklepie.pl za zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty wdobrymsklepie.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

20. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w wdobrymsklepie.pl, są przekazywane spółce Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552 Kraków, ul. Wielicka 72), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście Wydział XI Gospodarczy KRS nr 296790. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Dotpay S.A. oraz następuje:

  1. w celu obsługi (zrealizowania) przez Dotpay S.A. płatności za nabyte w wdobrymsklepie.pl towary,
  2. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w wdobrymsklepie.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line. Nazwy perfum i ich producentów przedstawione w naszym sklepie są zastrzeżone znakami producentów. Zostały one użyte jedynie w celach informacyjnych oraz porównawczych.